Kazatari is a site designed to showcase the joint works of
Jonathan Chaffin & David Kazanow.
You can reach their individual portfolios at
jonathanmchaffin.com & kazcolabs.com/portfolio respectively.